เครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน จังหวัดสงขลา

( S =  Songkhla  O = Occupational disease clinic  N = Network )
วันที่  6  กรกฎาคม  2548 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้ง “โครงการศูนย์โรคจากการทำงาน” ระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกระทรวงแรงงานลงนามโดยนายสรอรรถ  กลิ่นประทุม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุขลงนามโดยนายอนุทิน  ชาญวีรกุล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข- จัดให้มีระบบการดูแลสุขภาพและการวินิจฉัยโรคจากการทำงานของลูกจ้าง
- ดูแล  รักษา หลังจากการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
- พัฒนาคลินิคอาชีวเวชศาสตร์ และเครือข่าย ตลอดจนแนวทางการวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐาน
- สร้างระบบป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นธรรม


1. จัดให้มีระบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการประกอบอาชีพ รวมทั้งการสร้างระบบป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
2. พัฒนามาตรฐานแนวทางการวินิจฉัย การรักษา มีช่องทางการเข้าถึงการวินิจฉัย รักษา และดูแล หลังจากการเกิดโรคและอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางการวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ได้ทั่วประเทศอย่างมีคุณภาพ
3. พัฒนา “โครงการศูนย์โรคจากการทำงาน” เพื่อเป็นรูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการประกอบอาชีพ  ทั้งทางกายและจิต  โดยหวังจะเป็นเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศในอนาคต


ะยะที่ 1 (ปี 2548 – 2549) คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน อนุมัติงบประมาณโครงการคลินิกโรคจากการทำงานโดยให้จัดตั้งศูนย์โรคจากการทำงาน (คลินิกโรคจากการทำงาน ระดับตติยภูมิ) ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์  และจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงาน ระดับทุติยภูมิ ในโรงพยาบาลนำร่อง กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9 แห่ง  โดยมีสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมโรค เป็นผู้ประสานงานโครงการระดับทุติยภูมิ

ระยะที่ 2 (ปี 2550 – 2551) คณะอนุกรรมการป้องกันและส่งเสริมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน  ได้เสนอคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน สนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน  ระยะที่ 2 โดยในส่วนของคลินิกโรคจากการทำงาน ระดับทุติยภูมิ  ได้ขยายโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการในระยะที่ 2 เพิ่มอีก 15 แห่ง  รวมเป็น 24 แห่ง หนึ่งในนั้นคือคลินิกโรคจากการทำงาน รพ.หาดใหญ่

ระยะที่ 3 (ปี2552) คณะอนุกรรมการป้องกันและส่งเสริมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานได้เสนอคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน  สนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการคลินิกโรคจากการทำงานระยะที่ 3 ในโรงพยาบาลเดิม 25 แห่ง (ระดับตติยภูมิ 1 แห่ง และระดับทุติยภูมิ 24 แห่ง) โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาและดำเนินงานสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน  ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง/ลูกจ้าง  โดยจัดตั้งเป็นคณะทำงานเครือข่ายเพื่อให้เกิดระบบการดูแลรักษา ส่งเสริมและป้องกันความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้เกิดคณะทำงานเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน จว.สงขลา ขึ้นเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 52 นอกจากนี้ในระยะที่ 3 ยังได้ขยายการดำเนินงานเพิ่มเติมในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อีกจำนวน 8 แห่ง

ระยะที่ 4 (ปี 2553) มีคลินิกโรคจากการทำงานเพิ่มเป็น 38 แห่ง  และขยายคลินิกโรคจากการทำงานไปยังโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยแพทย์  จึงได้เกิดคลินิกโรคจากการทำงาน ม.สงขลานครินทร์  จ.สงขลา


ระยะที่ 5 (ปี 2554) มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงานแล้วถึง 68 แห่งโดยเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 61 แห่ง (รพ.สงขลาเข้าร่วมในปีนี้) และโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยจำนวน 7 แห่ง ทำให้จว.สงขลามีคลินิกโรคจากการทำงาน รวม 3 แห่ง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ

และในปี 2555 มี แผนที่จะขยายคลินิกโรคจากการทำงานไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและ ทั่วประเทศ เพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกจ้าง นายจ้างได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น


แต่งตั้งตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 1137/2552 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2552  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน (รพ.หาดใหญ่)

จำนวน 14 คน  ได้แก่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ผู้ว่าราชการจังหวัด / รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา / ผู้แทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ / ผู้แทน
ประกันสังคมจังหวัดสงขลา / ผู้แทน
ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่12 สงขลา / ผู้แทน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา / ผู้แทน
หัวหน้ากลุ่มงานให้บริการ สปส.สงขลา  สาขาหาดใหญ่
นางเจียมจิต  เลาหวิริยะกมล  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท  โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต
นายชิดชัย  บุญรัตน์  จป.วิชาชีพ  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  สาขาบ้านพรุ
แพทย์หญิงพิชญา พรรคทองสุข ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นางสาวฟาอีซ๊ะ โตะโย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
พญ.รัตนา จิรกาลวิศัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่
นางอุทุมพร ทันตานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลหาดใหญ่
ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
เลขานุการคณะทำงาน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน


โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัด  และข้อมูลจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานความร่วมมือในการกำหนดแนวทางป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
3. จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงหรือมีข้อมูลประสบอันตรายสูง
4. รายงานผลการดำเนินการและปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเมธี  ณ นคร  เป็นประธานคณะทำงานเครือข่าย ฯ คนแรก และเกษียณเมื่อปี 2553 หลังจากนั้นได้มีการแต่งตั้ง ท่านรองผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลา นายสุรพล พนัสอำพล ขึ้นดำรงตำแหน่งต่อจนถึงปัจจุบัน และต่อมาได้มีการแต่งตั้ง ดร.กลางเดือน  โพชนา  อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้ามาเป็นคณะทำงาน เพิ่มอีก 1 ท่าน  เมื่อวันที่ 14  พฤษภาคม  2553 ดังนั้นปัจจุบันมีคณะทำงานเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน จังหวัดสงขลา (รพ.หาดใหญ่) รวม 15 คนครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์  074-273100  ต่อ 2606, 2607   โทรสาร  074 - 273236 e-mail: occ_med@hotmail.com