หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 hh   สคร12   logo สสจ     dlpw    MEDPSU  logoปกส

  1. ประชุมคณะทำงาน
  2. โครงการอบรม

 

การประชุมคณะทำงานเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน จังหวัดสงขลา

โครงการอบรมต่าง ๆ


โครงการอบรม “การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคี

และการประยุกต์ใช้ Factory Control Model เพื่อลดอุบัติเหตุและการสูญเสีย"

ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2558

 

เครือข่ายคลินิโรคจากการทำงาน จังหวัดสงขลา กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ๋
โทรศัพท์ : 074-074-273100 ต่อ 2606, 2607 โทรสาร 074 - 273236