เครือข่ายคลินิโรคจากการทำงาน จังหวัดสงขลา กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ๋
โทรศัพท์ : 074-074-273100 ต่อ 2606, 2607 โทรสาร 074 - 273236