หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 hh   สคร12   logo สสจ     dlpw    MEDPSU  logoปกส

  1. ประชุมคณะทำงาน
  2. Inter Hospital
  3. โครงการอบรมต่างๆ
ครั้งที่ 2 : ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่
การประชุม Inter Hospital Conference ครั้งต่อไป ณ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่
โครงการอบรม วันที่ 20-22 ตุลาคม 2557 เรื่อง "วิจัยด้านอาชีวอนามัยเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 2" ณ ห้องประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่ายคลินิโรคจากการทำงาน จังหวัดสงขลา กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ๋
โทรศัพท์ : 074-074-273100 ต่อ 2606, 2607 โทรสาร 074 - 273236